Vela Garden Resort

Sürdürülebilir bir dünya
inşa etmek.

Kuruluşumuz, çevresel duyarlılıkların öncelikli olarak değerlendirilmesi vizyonu ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, personelinden misafirlere kadar olan her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak benimsemiştir.

Kurumsal Sorumluluk

 • Çevre Dostu Olmak Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.
 • Bölge Halkını Desteklemek İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.
 • Sürdürülebilir Turizm Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.
 • Fırsat Yaratmak Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programı ile destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

İnsan Hakları Politikası

Sürdürülebilir faaliyetlerimiz doğrultusunda, uluslararası platformda benimsenmiş insan haklarını ve buna dair belgeleri temel alıyoruz. Amacımız, insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı, çalışanlarımıza verdiğimiz değerle birlikte açıklamak, çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan hakları odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktır.

Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.

 • Bir varlık olarak insanın en önemli misyonu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymak ve duyulmasını sağlamak, bu saygının yayılarak devam etmesine öncülük etmektir. Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ve toplumla olan ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet gösterilmesi ve paydaşlarımızın bu konuda hassas davranmaya teşvik edilmesi temel prensibimizdir.
 • Bütün iş süreçlerimizde temas kurduğumuz kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin bir parçası olarak tanımlıyor ve önlemek için gerekli özeni gösteriyoruz. Ticari faaliyetlerimiz esnasında insan haklarına aykırı bir etki belirlememiz halinde, adil bir şekilde iyileştirme sağlamayı veya iyileştirme için iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz.
 • İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde VELA APART çatısı altında, din, dil, ırk, ulusal köken, etnik köken, yaş, maluliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir kurum olmak için çalışıyoruz.

Satın Alma

 • Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışıyoruz.
 • Satın alımlarımız öncelikle yakın bölgelerden tercih etmekteyiz. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmekteyiz.
 • Enerji verimliliği yüksek, sertifikalı, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip, onarılabilen ürünler tercih edilir.
 • Yeniden kullanılabilir, yeniden doldurulabilir, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip, bitkisel ve su bazlı ürünler tercih edilir. Yeni kırtasiye malzemeleri satın alınırken, öncelikle mevcutlar kontrol edilerek kullanmaya teşvik edilir.
 • Sertifikalı geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünler tercih edilir.
 • Geri dönüştürülmüş veya yenilenmiş, sürdürülebilir kaynaklı, yerel üretim ve çevre sertifikalı mobilyalar ve inşaat malzemeleri tercih edilir.
 • Sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayan çevresel etkisi en aza indirilmiş araçların satın alınması teşvik edilir.

Tedarik Zinciri

Vela Garden bulunduğu bölgede istihdam artışını desteklemek amacı ile yerel tedarikçiler ile çalışmayı tercih etmektedir.

Satın Almada Sürdürülebilirlik

1.İşletmelerimize zorunlu olmayan durumlar dışında, ithal ürünler yerine yerel olarak yapılmış üretilmiş mallar satın alınır.

 2.Zorunlu olmayan noktalarda hizmet alımı sırasında çok uluslu şirketler yerine yerel şirketler tercih edilir.

3.İşletmemize alınan makine cihazların öncelikle A sınıfı ve/veya az enerji tüketen özellikte olan alternatifleri araştırılır ve tercih edilir.

4.Satınalınacak ürünler tercih edilirken,

* Geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılanlar veya geri dönüştürülebilir olanlar.

 *Sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış

*Enerji ve su tasarrufu sağlayan

*Çevre açısından sürdürülebilir Kriterlerine uygun olmasına özen gösterilir.

sayfa122

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Yasal  şartlar ve kendi şartlarımıza uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerinin tehlikeye atmamayı temek görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek iş sağlığı & güvenliği politikamızdır.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

VELA APART  misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Sürdürülebilirlik Hedefi

1-Doğal kaynakların Korunması,

2-Sosyal ve Kültürel Yapının Korunması

3-Ekonomi ve Yerel Topluluk Korunması

4-Paydaşlarla İletişim ile İletişimin Korunması

Sürdürülebilirlik
Politikası

 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz.
 • Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.
 • Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
 • Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.
 • Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.
 • Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.
 • Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz.
 • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,
 • Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.
 • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.
 • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
 • Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.
 • Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

   

maintance

Kalite Politikası

 1. Etik değerleri ön planda tutarak misafirlerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak,
 2. Üstün nitelikli insan kaynağına, teknolojik altyapıya sahip olmak ve bunları güncel tutmak için yenilikçi çalışmaları sürekli kılmak,
 3. Sürekli eğitimler ile çalışanlarının huzurlu, motivasyonlu olmasını sağlayarak hizmet kalitesini artırmak,
 4. Çevreye duyarlı, yenilikçi ve hedefleri olan personeli ile sektörde vazgeçilmez olmayı hedeflemek,
 5. Sunduğu güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışı ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamak ve güvenini kazanmak,
 6. Ekip çalışmalarını ön planda tutarak, güler yüz ve güveni, misafir memnuniyetiyle bütünleştirip; üstün kaliteli hizmeti, bir sistem içerisinde planlı ve sürekli olarak sunmak,
 7. Ve bütün bunları yerine getirebilmek için yasal mevzuatlara ve Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

Misyonumuz

 • Vela Apart olarak konuklarımızın tüm ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, güvenli ve rahat bir konaklama yapmalarını sağlamaktayız.
 • Ekibimizi günün değişen şartlarına göre sürekli geliştirerek ve yenileyerek misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya devam etmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
 • Üst yönetimi ve ekibi ile Vela Apart yenilikçi, takım ruhu ile hareket eden profesyonel hizmet kalitesini konuklarına sunmaktadır.

Vizyonumuz

 • Kaliteli ve yenilikçi hizmetlerimiz ile koşulsuz misafir memnuniyetini sağlayarak sektörümüzün öncüsü olmaktır.
 • Konuklarımıza ve çalışanlarımıza olan davranışlarımızda; karşılıklı saygı ve dürüstlük ilkemizi korumak,
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olmak ve sürekli yatırımlarla yeni istihdam alanları yaratmak,
 • Bilgi çağının olanaklarını tüm hizmet alanlarımızda uygulamak,
 • Konuklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşılamak temel hedefimizdir.

 

Kuruluşumuz, yenilenmiş yüzü ile çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, personelinden misafirlere kadar olan her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Kuruluşumuz, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Çevreye Saygı

Doğa dostu bir otel olarak çevresel duyarlılık politikamız gereği;

 • Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmaktadır.
 • Apartımızda kullanılan ısıtma ile ilgili enerjinin çoğunu, temiz ve yenilenebilinir bir enerji kaynağı olan, jeotermal enerji – güneş enerjileri kullanılarak sağlandığını,
 • Apartımızda enerji ve su kullanımını azaltarak ekolojik yaşama duyarlılık açısından siz istemedikçe havlu, nevresim ve çarşafların değiştirilmediğini,
 • Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personelimizi eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini beklediğimizi,
 • Tüm odalarımızda, oda hava kalitesinin korunması amacıyla sigara içilmediğini,
 • Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yaptığımızı,
 • Bize yardımcı olarak bu sürece katkı sağlayabileceğinizi,

Biliyor musunuz?

Durmadan ilerliyoruz.
Takipte kalın.